Ogólne wymagania dotyczące rozmieszczania oświetlenia oraz znaków
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych.

1. System oświetlenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych polega na odpowiednim dobraniu sposobu oświetlenia drogi ewakuacyjnej z odpowiednim rozmieszczeniem znaków ewakuacyjnych. Rozróżnia się:

− wysoko umieszczone oświetlenie podstawowe,
− wysoko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne,
− nisko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne,
− wysoko umieszczone znaki ewakuacyjne,
− nisko umieszczone znaki ewakuacyjne.

2. W zależności od obiektu, w jakim przebiega droga ewakuacyjna, stopnia
niebezpieczeństwa, liczby potencjalnych osób przebywających w danym obiekcie, rodzaju
obiektu i innych warunków środowiskowych system oświetlenia i oznakowania dróg
ewakuacyjnych powinien być dobrany indywidualnie.

3. Podstawowy system oświetlenia o oznakowania dróg ewakuacyjnych powinien składać
się z wysoko umieszczonego oświetlenia ewakuacyjnego oraz wysoko umieszczonych
znaków ewakuacyjnych. System ten może być uzupełniony nisko umieszczonymi
znakami ewakuacyjnymi, na przykład w przypadku możliwości dużego zadymienia.

4. Jeżeli zastosowanie wysoko umieszczonego oświetlenia ewakuacyjnego i wysoko
umieszczonych znaków ewakuacyjnych nie jest możliwe, system ten może składać się
tylko z nisko umieszczonego oświetlenia ewakuacyjnego i nisko umieszczonych znaków
ewakuacyjnych.
5. W przypadku braku oświetlenia ewakuacyjnego (występuje tylko oświetlenie
podstawowe), należy stosować dodatkowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
6. Wysoko umieszczone oświetlenie podstawowe i/lub ewakuacyjne powinno być
usytuowane powyżej 200 cm od podłogi oraz spełniać wymagania Polskich Norm.
7. Wysoko umieszczone znaki ewakuacyjne powinny być zgodne z Polskimi Normami pod
względem barwy, wielkości i grafiki. Wysokość umieszczenia znaków:
− na ścianach – od 150 cm do 200 cm od podłogi,
− zawieszone – powyżej 200 cm od podłogi.

8. Nisko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne powinno być osiągnięte poprzez:
− punktowe źródła światła – źródło światła emitujące światło o powierzchni punktowej
rozstawione w łańcuszku w odległościach maksymalnych 20 cm lub przez płaskie
oprawy oświetlenia miejscowego o wymiarach od 7,5 cm do 10 cm x od 15 cm do 20
cm ustawione w łańcuszku w odległościach maksymalnych 35 cm,
− liniowe źródło światła w postaci pasa o szerokości od 2 cm do 5 cm o wysokich
wartościach natężenia oświetlenia lub w postaci pasa o szerokości od 15 cm do 20 cm
o niskich wartościach natężenia oświetlenia.
9. Nisko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne wytyczające drogę ewakuacji powinno być
usytuowane nie wyżej niż 40 cm od podłogi oraz spełniać wymagania Polskich Norm.

10. Nisko umieszczone znaki ewakuacyjne powinny być zgodnie z Polskimi Normami pod
względem barwy, wielkości i grafiki i powinny być usytuowane – nie wyżej niż 40 cm od
podłogi.
11. Niezbędne informacje do ewakuacji należy zapewnić poprzez:
a) umieszczanie w miejscach widocznych:
− wykazu telefonów alarmowych,
− instrukcji postępowania na wypadek pożaru,
− planów ewakuacyjnych.
b) oznakowanie znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami:
− dróg ewakuacyjnych, wyjść i kierunków ewakuacji,
− miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
− lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu,
− pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo.

12. Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest
to, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość,
co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny.
13. Przy rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić uwagę na ich
rozmieszczenie w stosunku do źródeł światła. Należy dążyć do umieszczania znaków
ewakuacyjnych możliwie blisko źródeł światła w celu zapewnienia ich dostatecznej
luminacji lub stosować znaki podświetlane.
14. Wymiary znaków bezpieczeństwa są uzależnione od odległości, z jakiej powinien ten
znak być dostrzegany przez ludzi, a także od ewentualnego jego przesunięcia w stosunku
do normalnej linii środkowej widzenia.
15. Wysokość znaków bezpieczeństwa należy dobierać stosownie do odległości, z jakiej znaki
te mają być czytelne oraz sposobu ich oświetlania.