Dobór, dostawa, montaż, oznakowanie gaśnic

Gaśnice to urządzenia przenośne, które służą do gaszenia pożarów w pierwszej fazie ich rozwoju. Podręczny sprzęt gaśniczy czyli gaśnice uruchamia się ręcznie, po którym samoczynnie wyładowuje się ich zawartość.

Według Ustawy z dnia 24 sierpnia z 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu ma obowiązek:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zgodnie z w/w zapisem nasi konserwatorzy pomogą Ci wyposażyć Twoją firmę w:

 • odpowiedni rodzaj gaśnic,
 • minimalną ale niezbędną ilość gaśnic,
 • dostarczymy, zainstalujemy i oznaczymy gaśnice zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dopilnujemy czasokresów wykonywania przeglądów technicznych.

Dodatkowo opracujemy lub zaktualizujemy dla Twojej firmy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, w której naniesiemy na plany ewakuacyjne:

 • miejsce usytuowania urządzeń przeciwpożarowych: gaśnic, hydrantów wewnętrznych, kurków głównych instalacji gazowej itp.
 • wyjścia ewakuacyjne,
 • drogi pożarowe z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony,
 • hydranty zewnętrzne lub inne źródła czerpania wody do celów ppoż. itp.

KROK PIERWSZY – DOBÓR GAŚNIC

Aby dokładnie określić rodzaj i ilość gaśnic w Państwa firmie niezbędna jest wizja lokalna, na podstawie, której określimy:

 • powierzchnię obiektów, które nalży wyposażyć w gaśnice,
 • prowadzone procesy technologiczne,
 • miejsca składowania materiałów łatwopalnych,
 • obecność pomieszczeń serwerowni lub rozdzielni elektrycznych.

Po uzyskaniu w/w. informacji przedstawiamy klientowi wykaz sprzętu ppoż (gaśnice, znaki ppoż., znaki ewakuacyjne, wieszaki do gaśnic) wraz z ich wyceną, które zabezpieczą obiekty zgodne z obowiązującymi przepisami.

KROK DRUGI – DOSTAWA I MONTAŻ GAŚNIC

Po zaakceptowaniu wyceny, dostarczymy do Państwa firmy zamówiony sprzęt ppoż. Kolejnym etapem jest montaż gaśnic oraz oznaczenie miejsc ich usytuowania zgodnie z PN-EN. Nasi pracownicy zadbają o to by zainstalować gaśnice w sposób, który nie zakłóci pracy Państwa pracownikom. Po zakończeniu instalacji konserwator przekazuje zleceniodawcy zestawienie z lokalizacją, typem gaśnic oraz terminem następnego przeglądu, serwisu.

KROK TRZECI – KONSERWACJA GAŚNIC

Ostatnim etapem po zakończeniu prac instalatorskich jest przedstawienie szerokiej oferty na konserwacje podręcznego sprzętu gaśniczego oraz pozostałych urządzeń ppoż., które znajdują się na terenie Państwa firmy. Wszystkie czynności związane z przeglądami technicznymi i konserwacjami gaśnic są wykonywane zgodnie z zaleceniami producentów.

Przeglądy techniczne, serwis gaśnic

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Przeglądy te powinny być wykonywane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku

DODATKOWO

 Niezależnie od obowiązujących okresowych przeglądów, poddaniu czynnościom konserwacyjnym wymagają też gaśnice wyposażone w manometr kiedy

 • jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali
 • były w jakikolwiek sposób uruchamiane – nawet „na próbę”
 • uruchomiono dźwignię lub odkręcono umieszczony na zewnątrz zawór wyzwalający gazowy środek napędzający.

Konserwacji należy też poddać gaśnice, w których zerwano plomby umieszczone przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa, gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (skrzywiony zawór, rozbity manometr, przecięty lub przedziurawiony wąż, brak pokrętła na zaworze, ogniska korozji itp.) oraz nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.

KORZYŚCI Z REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH GAŚNIC

W trakcie wykonywanie przeglądu gaśnic nasi konserwatorzy zwracają uwagę na:

 • właściwe rozmieszczenie gaśnic w obiekcie,
 • stan wizualny wraz z oznakowaniem ppoż.
 • właściwy dobór rodzaju gaśnic,
 • oznakowanie ewakuacyjne,
 • nadmierne gromadzenie materiałów łatwopalnych,
 • odległości między gaśnicami,
 • dostęp do sprzętu gaśniczego.

Po każdorazowym przeglądzie technicznym nasi konserwatorzy przekazują wszystkie uwagi klientowi jakie dostrzegli podczas wykonywania serwisu sprzętu ppoż.

Sprzedaż gaśnic w Pile