System sygnalizacji pożaru jest w obiekcie systemem nadrzędnym, który współpracuje z innymi urządzeniami ppoż. np. system oddymiania, drzwi bramy przeciwpożarowe, przegrody ppoż., system gaszenia, itp. Od jego sprawności zależy życie i zdrowie ludzi. Głównym celem tego systemu jest wczesne wykrycie pożaru, natychmiastowe powiadomienie osób znajdujących się w chronionym obiekcie, zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej oraz uruchomienie współpracujących systemów ppoż. w celu bezpiecznej ewakuacji ludzi.

System pożarowy zostaje uruchomiony w momencie powstania pożaru czyli kiedy czujka pożarowa lub osoba, która zauważyła pożar użyje ręcznego ostrzegacza pożarowego. Następnie ta informacja do centrali pożarowej, która uruchamia zaprogramowany scenariusz pożarowy.

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU – PROJEKT, MONTAŻ, SERWIS

Możemy wykonać dla Państwa:

 • projekt systemu sygnalizacji pożaru uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • dostarczyć niezbędną automatykę sterującą z pozostałymi elementami systemu ppoż.: centralę sterującą, ręczne ostrzegacze pożarowe, czujki pożarowe, sygnalizatory akustyczne oraz pozostały osprzęt,
 • zainstalujemy i uruchomimy w oparciu o projekt SSP,
 • dostarczymy niezbędną dokumentację wraz z protokołami odbiorczymi,
 • zaproponujemy współpracę dotyczącą konserwacji systemu,

KROK PIERWSZY – PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

Nasz zespół pomoże Ci w szybkiej realizacji inwestycji. Przyjedziemy do Twojej firmy, zaproponujemy najlepsze rozwiązanie. Pobierzemy niezbędne dokumenty, ustalimy czas realizacji a następnie zdamy gotowy projekt.
Każdy projekt zostaje uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

KROK DRUGI – DOBÓR URZĄDZEŃ I DOSTAWA

Na tym etapie pomożemy Ci dobrać najkorzystniejszy sprzęt pod względem jakościowym i cenowym.

KROK TRZECI – MONTAŻ SYSTEMU

Przedostatnim elementem jest montaż systemu w Twoim obiekcie.
Dzięki zgranej i pracowitej grupie naszych instalatorów prace związane z instalacją systemu odbywają się szybko i sprawnie. Podczas montażu dbamy o porządek w miejscu pracy i staramy się ograniczyć utrudnienia do minimum.

KROK CZWARTY – KONSERWACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

Po zakończeniu instalacji systemu przeprowadzamy testy sprawności systemu zgodnie z ustalonym scenariuszem pożarowym, szkolimy pracowników odpowiedzialnych za obsługę centrali pożarowej.
Nasz przedstawiciel dostarczy atrakcyjną ofertę dot. konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w Państwa obiekcie.
Konserwację systemu ppoż. należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Gdzie wymagane są systemy sygnalizacji pożarowej ?

Obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych jest wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych:
  • jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
  • wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
 • teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 • kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 • szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 • szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.