PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU – PRZEPISY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p.zm.), w budynkach zawierających strefy pożarowe o kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub strefy zagrożone wybuchem, istnieje obowiązek instalowania odpowiednio oznakowanego, chronionego za szklaną szybką, przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy głównym wejściu do budynku lub w złączu.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem strefę pożarową stanowi budynek lub jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia pożarowego lub pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków.

Za strefę zagrożoną wybuchem uznaje się strefę (pomieszczenie), w którym wytworzyć się może mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, np.: oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, windy przeznaczone dla drużyn ratowniczych, pompy pożarowe, istniejące systemy ostrzegania, alarmowe, zabezpieczeń pożarowych i inne.
Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego).
Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może odbywać się za pomocą wyłączników zwiernych instalowanych przy wejściach do budynku lub w innych wyznaczonych miejscach.

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU – PROJEKT, MONTAŻ, SERWIS

Możemy wykonać dla Państwa:

  • projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • dostarczyć ppoż. wyłącznik prądu,
  • zainstalujemy, uruchomimy i wykonamy próby przycisku w oparciu o projekt,
  • dostarczymy niezbędną dokumentację wraz z protokołami odbiorczymi.

Dzięki zgranej i pracowitej grupie naszych instalatorów prace związane z instalacją przycisku ppoż. odbywają się szybko i sprawnie. Podczas montażu dbamy o porządek w miejscu pracy i staramy się ograniczyć utrudnienia do minimum.
Po montażu przeciwpożarowego wył. prądu wykonamy pomiary, które potwierdzą jego prawidłowe zadziałanie.