Audyt PPOŻ. to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu terenu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) za ochronę przeciwpożarową odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu
Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe nakładają na ww. osoby szereg zadań i obowiązków, które należy spełnić aby zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w danym obiekcie.
Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej umożliwia zweryfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.
Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta i może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

Zakres audytu z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektu/terenu obejmuje w szczególności sprawdzenie:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej;
 • wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy;
 • warunków ewakuacji;
 • procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie;
 • odległości od budynków sąsiadujących;
 • odległości składowanych materiałów od dróg, torowisk, lasów;
 • zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – pomiary;
 • obliczenie gęstości obciążenia ogniowego;
 • dróg pożarowych i bram wjazdowych;
 • dokumentacji;
 • regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru;
 • oznakowania obiektu/terenu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN;
 • aktualności szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

Nasi pracownicy po wykonaniu audytu sporządzą raport wskazujący wszystkie niezgodności występujące na terenie twojej firmy. W opracowanym dokumencie określimy w jaki sposób można usunąć wszystkie niezgodności oraz podnieść poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu lub terenu odnosząc się do  obowiązujących przepisów.