Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to opracowanie, którego celem jest ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji budynków, obiektów budowlanych.

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego zapewniają i wdrażają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Kto może opracować IBP?

Opracowywanie przedmiotowego dokumentu należy do  czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które to czynności, zgodnie z  art. 4 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ponieważ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie wykracza poza zakres obowiązków właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu wynikających z art. 4 ust 1  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, przedmiotowe instrukcje mogą opracowywać osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, o których mowa w art. 4 ust. 2b cyt. wyżej ustawy, a więc:

 • wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub
 • uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w  państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.”

Dla jakich obiektów wymaga się opracowanie IBP ?

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy opracować dla obiektów budowlanych lub ich części stanowiących strefy pożarowe, pełniących funkcję:

 • użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, szpitale),
 • zamieszkania zbiorowego (np. hotel, domy pomocy społecznej),
 • produkcyjnych, magazynowych
 • inwentarskich,

gdy:

 • występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem (bez względu na gabaryty obiektu),
 • kubatura brutto przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich,
 • powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m².

Jak często należy aktualizować IBP ?

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego wykojujemy na terenie miasta Piły, Czarnkowa, Trzcianki, Chodzieży, Złotowa i Poznania.