OŚWIETLENIE AWARYJNE – PRZ

Instalacje oświetlenia awaryjnego powinny być projektowane we wszystkich obiektach budowlanych, w których zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597).

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Z tego względu oprawy oświetlenia awaryjnego muszą być zasilane z niezależnego źródła zasilania.

 

 

 

 

 

 

Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.lnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania.

Z powodu obniżenia sprawności źródeł światła w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i innych czynników zewnętrznych zaleca się, aby natężenie oświetlenia awaryjnego projektować na poziomie nie mniejszym niż 1,25 natężenia oświetlenia zalecanego w normach.
Do obliczeń natężenia oświetlenia ewakuacyjnego należy przyjmować jedynie bezpośrednie oświetlenie powierzchni bez światła odbitego od podłóg, ścian i sufitów.
Aby umożliwić kontynuację normalnych czynności w sposób podstawowy, niezmieniony, projektuje się oświetlenie zapasowe.
Jeżeli oświetlenie zapasowe jest stosowane jako awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, to instalacja powinna spełniać wymagania według niniejszej normy i odpowiednich norm dotyczących wyrobów i przewodów. Jeżeli przy oświetleniu zapasowym natężenie oświetlenia jest niższe niż minimalny poziom natężenia przy oświetleniu podstawowym, oświetlenie to należy wykorzystać tylko do przerwania czynności lub ich zakończenia.

Z mocy prawa oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

1. W pomieszczeniach:

 • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
 • audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,
 • wystawowych w muzeach,
 • powierzchni ponad 1 000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

2. Na drogach ewakuacyjnych:

 • z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
 • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
 • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

3. W budynkach tymczasowych, jeżeli są przeznaczone na cele widowiskowe lub inne z gromadzenia ludzi.
4. W pomieszczeniach z obudową pneumatyczną, jeżeli mają być wykorzystywane jako tymczasowe budynki PM o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ/m².
5. W tymczasowych budynkach typu namiotowego przeznaczonych do celów widowiskowych.
6. W pomieszczeniach dyspozytorni, technicznych pomieszczeniach tłoczni gazu (oraz na terenie tłoczni).

Projekt, montaż, pomiary, serwis

Możemy wykonać dla Państwa:

 • projekt oświetlenia awaryjnego uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • dostarczyć oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz pozostały osprzęt,
 • zainstalujemy, uruchomimy i wykonamy pomiar oświetlenia w oparciu o projekt,
 • dostarczymy niezbędną dokumentację wraz z protokołami odbiorczymi,

KROK PIERWSZY – PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

Przyjedziemy do Twojej firmy, nasi technicy zaproponują najlepsze rozwiązanie. Pobierzemy niezbędne dokumenty, ustalimy czas realizacji a następnie zdamy gotowy projekt.
Każdy projekt zostaje uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

KROK DRUGI – DOBÓR  OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO

Na tym etapie pomożemy Ci dobrać oprawy oświetlenia awaryjnego oraz przygotujemy kosztorys.

KROK TRZECI – MONTAŻ OPRAW

Dzięki zgranej i pracowitej grupie naszych instalatorów prace związane z instalacją opraw oświetlenia odbywają się szybko i sprawnie. Podczas montażu dbamy o porządek w miejscu pracy i staramy się ograniczyć utrudnienia do minimum.
Po montażu opraw oświetlenia ewakuacyjnego wykonujemy pomiary, które potwierdzamy wystawiając protokół z pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego