Dobór, dostawa, montaż, oznakowanie

Firma FIRE SAVE oferuje najszerszy zakres usług związany z pomiarami hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Oferujemy Państwu kompleksową obsługę związaną doborem każdego rodzaju hydrantów wewnętrznych oraz hydrantów zewnętrznych. Współpracujemy z czołowymi producentami hydrantów w Polsce, którzy posiadają stosowne dopuszczenia wydane przez CNBOP oraz certyfikaty. Korzystamy z najnowszych technologicznie urządzeń pomiarowych co pozwala nam z większą precyzją określić parametry hydrantów podczas wykonywania pomiarów:

 • ciśnienie statyczne [MPa]
 • ciśnienie dynamiczne [MPa]
 • wydatek [dm³/s]

Wykonujemy pomiary następujących hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych:

 • DN 25, DN 33, DN 52, DN 80, DN 100, DN 150

KROK PIERWSZY – DOBÓR DOSTAWA

W swojej ofercie posiadamy następujące hydranty wewnętrzne:

 • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym DN 25 – SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ
 • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym DN 33
 • hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym DN 52

Po przeanalizowaniu budynku przygotujemy dla Państwa ofertę z doborem odpowiedniej wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej. Następnie dostarczymy oraz zainstalujemy hydranty w miejscach, które zapewnią ochronę całego obiektu. Końcowym etapem będzie wykonanie pomiaru hydrantów wewnętrznych, który zostanie potwierdzony protokołem.

Przeglądy techniczne, pomiary i konserwacje

WYMOGI PRAWNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów hydranty powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z właściwymi Polskimi Normami, z odnośną dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Zgodnie z normą PN–EN 671-3 co 5 lat węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (1,2 MPa).

KORZYŚCI Z REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH HYDRANTÓW

Podczas wykonywania pomiaru hydrantów wewnętrznych nasi konserwatorzy sprawdzają:

 • właściwą instalację hydrantów,
 • prawidłowe oznakowanie,
 • stan techniczny szafki hydrantowej, zaworu hydrantowego, prądownicy oraz węża umieszczonego w szafce hydrantowej,
 • przepłukanie instalacji ppoż.,
 • ciśnienie statyczne, dynamiczne oraz wydatek w dm³/s
 • czy szafki hydrantowe nie są zastawione?
 • właściwe założenie i podłączenie podzespołów hydrantu w celu ewentualnego użycia,
 • węże na maksymalne ciśnienie robocze instalacji ppoż.,