Nasi pracownicy wykonują i opracowują ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trybie:

 • 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pózn. zm.)  w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi w budynku
 • 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)  w przypadku niezastosowania hydrantów, zaworów hydrantowych oraz zasilania tych instalacji w budynku
 • 8 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r.. Nr 124, poz. 1030)  w przypadku braku lub niezapewnienia dojazdu pożarowego do budynku dla jednostek Straży Pożarnej.

Jakie budynki wymagają sporządzenie ekspertyzy ppoż. ?

Opracowanie ekspertyzy ppoż. jest wymagane w sytuacji zmiany sposobu użytkowania budynku np. z budynku mieszkalnego chcesz stworzyć sobie biuro lub budynek mieszkalny planujesz zaadoptować na żłobek, przedszkole itp. a warunki techniczne, występujące w budynku są niemożliwe do spełnienia (np. ponieważ szerokość biegu klatki schodowej nie możne poszerzyć bez wyburzenia ścian).
Sporządzenie ekspertyzy ppoż. jest również niezbędne, jeżeli w Twoim budynku występują warunki stwarzające podstawę do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.
Użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi.

Należą do nich:

 • szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
 • długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
 • występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
 • okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
 • okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;
 • nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;
 • niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;
 • brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.

Właściciel lub zarządca budynku, zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.

Wobec powyższego niezbędne jest zaproponowanie rozwiązań zamiennych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony ppoż.
Jeżeli nie jesteś pewien czy Twój obiekt wymaga wykonania ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, skontaktuj się z nami.

Ekspertyzy techniczne – przepisy

Uzgadnianie rozwiązań zamiennych w trybie § 1 ust. 2 w związku z § 15, § 20, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).
1. Przedmiotem ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest wskazanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 i § 20 oraz w § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r., dopuszczonych w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.
2. Zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 i § 20 oraz w § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r., o których mowa w pkt. 1, możliwe jest zarówno w budynkach istniejących, jak i nowo wznoszonych.
3. Z wnioskiem do właściwego miejscowo pod względem lokalizacji inwestycji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie zaproponowanych w ekspertyzie ppoż przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 i § 20 oraz w § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1 występuje właściciel obiektu lub inwestor. Dopuszcza się wystąpienie innej osoby, np. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub projektanta, na podstawie załączonego do ww. wniosku upoważnienia lub pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przy czym w przypadku wystąpienia z wnioskiem do komendanta wojewódzkiego PSP przez inną osobę (np. rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych) niż właściciel, bądź inwestor – ww. wniosek powinien posiadać akceptację właściciela budynku, bądź inwestora.

UWAGA!

Załącznikiem do ww. wniosku powinny być trzy egzemplarze ekspertyzy technicznej. Egzemplarze w trakcie postępowania uzgadniającego zostają oznaczone pieczęcią komendy wojewódzkiej PSP na każdej stronie. Jeden z nich zostaje w archiwum KW PSP, drugi jest przekazywany do właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) PSP, natomiast trzeci po dokonaniu właściwej analizy, zostaje zwrócony stronie wraz z postanowieniem, wydanym przez komendanta wojewódzkiego PSP, w trybie § 16 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

4. Ekspertyza techniczna powinna zawierać część opisową i odpowiadającą jej część graficzną. Część graficzna ekspertyzy powinna składać się z rzutów poszczególnych kondygnacji obiektu i charakterystycznych przekrojów, a w razie potrzeby także planu zagospodarowania terenu. Rysunki powinny być sporządzone w skali umożliwiającej odczytanie zawartych na nich informacji oraz być opatrzone tabelą opisową i podpisem z pieczęcią rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Część analityczno-ocenna powinna zawierać uzasadnienie zastosowania proponowanego rozwiązania, w celu wykazania niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w budynkach, w których wymagane jest opracowanie scenariusza pożarowego – ze względu na obowiązek wyposażenia takich budynków w system sygnalizacji pożarowej, bądź stałe urządzenia gaśnicze oraz innych przypadkach, w których niemożliwe jest wykazanie w sposób nie budzący wątpliwości niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej bez przeprowadzenia dokładnej analizy i oceny warunków powstania i rozprzestrzeniania się pożaru z uwzględnieniem wpływu zastosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, należy stosować narzędzia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, omówione w załączniku nr 13. Szczegółowy tematyczny zakres opracowania ekspertyzy technicznej przedstawiono w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego opracowania.
5. Autor ekspertyzy technicznej powinien jednoznacznie wykazać, iż zaproponowane rozwiązania zamienne zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa nie niższy niż rozwiązania wymagane przepisami przeciwpożarowymi, a także uzasadnić celowość zastosowania zaproponowanych rozwiązań zamiennych lub zastępczych.
6. Ekspertyza ppoż. dotycząca rozwiązań zamiennych w przypadkach, kiedy w rozpatrywanym budynku lub innym obiekcie budowlanym występują niezgodności stanu istniejącego z wymaganiami przepisów techniczno- budowlanych lub, jeśli występujące warunki techniczno-budowlane stanowią podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi – w myśl § 12 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia MSWiA z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów), powinna również uwzględniać występowanie tych niezgodności. W takich przypadkach rzeczoznawca powinien zaproponować rozwiązania pozwalające co najmniej na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku.
7. Ekspertyza ppoż sporządzana w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010r. w zakresie analizy warunków techniczno-budowlanych budynku, może nie uwzględniać oceny, czy zagraża on życiu ludzi, jeżeli dokonał tego już wcześniej organ PSP. W takich przypadkach autor ekspertyzy technicznej jest zobowiązany do zamieszczenia w ekspertyzie technicznej informacji w zakresie warunków, w związku z którymi budynek został uznany za zagrażający życiu ludzi oraz o podjętych w związku z tym postępowaniem administracyjnym i stopniu jego realizacji.
8. W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań zastępczych w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), o których mowa w rozdziale I niniejszego opracowania, dopuszcza się opracowanie wspólnej ekspertyzy technicznej dla przypadków wynikających z § 2 ust. 2 rozporządzenia MI z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010r. (Dz.U. Nr 80, poz. 563), pod warunkiem wyraźnego wyodrębnienia zawartej tam problematyki, wynikającej z przepisów techniczno-budowlanych oraz problematyki wynikającej z przepisów przeciwpożarowych. W takim przypadku komendant wojewódzki PSP powinien wydać dwa odrębne rozstrzygnięcia (postanowienia), które uwzględnią odrębnie obie podstawy prawne.
9. Uzgadnianie przez komendanta wojewódzkiego PSP ekspertyzy ppoż.:

 • zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137), w ramach prowadzenia kontroli nad uzgadnianiem projektów budowlanych właściwy dla miejsca lokalizacji obiektu komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w sprawie wyrażenia zgody, wyrażenia zgody pod warunkiem lub niewyrażenia zgody – na stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych,
 • postanowienie komendanta wojewódzkiego PSP powinno wyraźnie wskazać zakres niespełnionych wymagań oraz akceptowane przez ten organ rozwiązania zamienne.
 • rozwiązania zamienne, w stosunku do określonych w § 15, § 20, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r., powinny być rozważane indywidualnie dla każdego obiektu,
 • postanowienie o wyrażeniu zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymaganych przez przepisy przeciwpożarowe w odniesieniu do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w każdym przypadku powinno nakładać obowiązek:
 • zapewnienia nawodnienia pionów zasilających ww. instalację; obowiązek ten nie dotyczy przypadków, kiedy ww. instalacja zostanie zastąpiona innym rozwiązaniem zamiennym w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010r.
 • czytelnego oznakowania danego budynku, informującego o zastosowaniu w budynku nawodnionego pionu z zaworami hydrantowymi, wskazującego jednocześnie miejsca lokalizacji ewentualnych urządzeń pozwalających na dodatkowe zasilanie w wodę tych pionów, np. z samochodów pożarniczych PSP (jeżeli takie rozwiązanie zostało zaproponowane w ekspertyzie technicznej i zaakceptowane przez komendanta wojewódzkiego PSP),
 • powiadomienia przez właściciela budynku właściwej komendy powiatowej (miejskiej) PSP o zakończeniu robót budowlanych i przekazaniu tej instalacji do użytku,
 • przyjęcie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 i § 20 oraz § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010r. jako projektowane rozwiązania zastępcze nie mogą być proponowane systemy zabezpieczeń i urządzeń przeciwpożarowych wymaganych (obligatoryjnie) w danym obiekcie przez przepisy przeciwpożarowe oraz techniczno-budowlane, chyba że przeprowadzona analiza i ocena wykaże w sposób nie budzący wątpliwości, iż zapewniają one akceptowalny poziom ochrony przeciwpożarowej w szczególności bezpieczeństwo życia ludzi, w tym warunki bezpiecznej ewakuacji,
 • warunki stawiane przez komendanta wojewódzkiego PSP w postanowieniu w sprawie „wyrażenia zgody pod warunkiem…”, dotyczące budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymagają uzgodnienia z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, przed wydaniem postanowienia. Ewentualne kwestie sporne należy rozstrzygnąć między organami.