Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie przeciwpożarowe ma na celu podniesienie bezpieczeństwa pożarowego na terenie zakładu pracy. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za podjęcie działań w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, odpowiednie użycie podręcznego sprzętu gaśniczego – gaśnic może zminimalizować skutki pożaru w przypadku jego ugaszenia w zarodku.

KROK PIERWSZY – SZKOLENIE PPOŻ. – TEORIA

Oferujemy Państwu szkolenie ppoż. które jest przeprowadzane dwu etapowo. W pierwszym etapie omawiamy część teoretyczną a następnie przechodzimy do części najważniejszej czyli praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Zawsze staramy się przygotować szkolenie odnoszące się do zagrożeń pożarowych jakie mogą wystąpić na terenie przedsiębiorstwa, które zleca wykonanie szkolenia przeciwpożarowego dla swoich pracowników (wyznaczonej grupy pracowników).

Podczas szkolenia teoretycznego omawiamy następujące tematy:

 • regulacje prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe pojęcia dotyczące procesu spalania,
 • zagrożenia pożarowe w miejscu pracy, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
 • zadania i obowiązki w przypadku powstania pożaru, sposoby alarmowania,
 • ewakuacja osób, mienia, drogi ewakuacyjne,
 • sprzęt i urządzenia gaśnicze, środki gaśnicze,
 • znajomość praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

KROK DRUGI – SZKOLENIE PPOŻ. – PRAKTYKA

Z doświadczenia wiemy, że część praktyczna jest najbardziej chcianą formą szkolenia ppoż., ponieważ:

 • mamy możliwość ugaszenia: cieczy, gazu oraz materiału stałego,
 • korzystamy z wielu rodzajów gaśnic: proszkowe, śniegowe, pianowe,
 • spalanie materiałów pokazuje szkolonym osobom jaki wpływ ma wiatr podczas pożaru,
 • dowiadujemy się jaką bezpieczną odległość należy zachować,
 • podczas szkolenia korzystamy z hydrantów zewnętrznych,
 • poznajemy materiały palne występujące na terenie firmy – gasimy je, uświadamiamy sobie prędkość spalania i rozprzestrzenia ognia,
 • poznajemy temperatury zapłonu, samozapłonu itp.

KROK TRZECI

Po zakończeniu szkolenia przekazujemy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

KORZYŚCI Z REGULARNIE PRZEPROWADZANYCH SZKOLEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 • po praktycznym szkoleniu występuje większe prawdopodobieństwo, że pracownik użyje gaśnicy w przypadku zauważenia pożaru w zarodku,
 • mały wydatek duża oszczędność,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy,
 • uświadomienie osobom szkolonym prawidłowego zachowania podczas pożaru,
 • poczucie bezpieczeństwa związanego z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za podjęcie działań gaśniczych w pierwszej fazie rozwoju pożaru.

Czy szkolenia przeciwpożarowe są obowiązkowe ?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowe właścicielom, zarządcom lub użytkownikom budynku w zależności od tego kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej/ stawiany jest m.in. wymóg zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Dodatkowo o szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej mowa jest w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dokładnie w ramowych programach szkolenia m.in.

 • instruktarzu ogólnego – temat 10 pt. „Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru”,
 • szkolenia okresowego dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – temat 11 pt. „Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego”,
 • szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – temat 8 pt. „Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego”,
 • szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – temat 3 pt. „Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku”,
 • szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych – temat 6 pt. „Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy”,
 • sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku”,
 • szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby – temat 11 pt. „Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego”,
 • szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 w/w rozporządzenia – temat 4 pt. „Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku”.

Jak wiadomo zarówno instruktarz ogólny jak i szkolenia okresowe z dziedziny bhp są obowiązkowe dlatego i tematyka ochrony przeciwpożarowej też jest obowiązkowa.

Szkolenia z zakresu ochrony PPOŻ. - teoretyczne

Oferujemy szkolenie ppoż. które jest przeprowadzane dwu etapowo. W pierwszym etapie omawiamy część teoretyczną.

czytaj więcej

Szkolenia z zakresu ochrony PPOŻ. - praktyczne

Część praktyczna niesie szereg korzyści, ponieważ w tym czasie pokazujemy i przeciwdziałamy zagrożeniom pożarowym.

czytaj więcej