Ocena Zagrożenia Wybuchem

Jeżeli w Twojej firmie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, skontaktuj się z nami, a my opracujemy dla Ciebie przedmiotowy dokument.
Zakres opracowania Oceny Zagrożenia Wybuchem obejmuje:

  • wskazanie w oparciu o obliczenia pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
  • wskazanie w pomieszczeniach oraz strefach zagrożenia wybuchem czynników mogących zainicjować zapłon,
  • sporządzenie stosownego dokumentu oceny zagrożenia wybuchem wraz z graficzną dokumentacją klasyfikacyjną (plany
  • sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji).

Dla jakich obiektów wymaga się opracowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem ?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Ocenę Zagrożenia Wybuchem opracowuje się w:

1. W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.
3. Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna powinna zawierać plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.
4. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.
5. Ocena, o której mowa w ust.1, może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004, z późn. zm.).
6. Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.

Podstawowe definicje

ATMOSFERA WYBUCHOWA – mieszanina z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.
PRZESTRZENIE ZAGROŻONE WYBUCHEM – przestrzenie, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
PRZESTRZENIE NIEZAGROŻONE WYBUCHEM – przestrzenie inne niż określone powyżej, w których nie przewiduje się wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI (DGW) – najniższe stężenie składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest już możliwy.
GÓRNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI (GGW) – najwyższe stężenie  składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest jeszcze możliwy.
ZAGROŻENIE WYBUCHEM – możliwość tworzenia przez palne/wybuchowe gazy, pary lub mgły palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.
MIEJSCE, W KTÓRYM MOGĄ WYSTĄPIĆ ATMOSFERY WYBUCHOWE – przestrzeń, w obrębie której mogą wystąpić stężenia substancji łatwopalnych określone granicami wybuchowości, wymagające zastosowania środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia zatrudnionych tam pracowników.
CZYNNOŚCI NIEBEZPIECZNE – działania mogące zainicjować zapłon i wybuch atmosfery wybuchowej.
STĘŻENIE STANOWIĄCE ZAGROŻENIE – atmosfera wybuchowa w miejscu pracy, gdzie składnik palny/wybuchowy występuje w  stężeniu wyższym niż wartość dolnej granicy wybuchowości mieszaniny wybuchowej.
STĘŻENIE NIEWYMAGAJĄCE ZASTOSOWANIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH – atmosfera wybuchowa, w której składnik palny/wybuchowy występuje w stężeniu niższym niż 10% dolnej granicy wybuchowości mieszaniny wybuchowej.
MIEJSCE PRACY – przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.
OBIEKT BUDOWLANY, OBIEKT – jest to: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
URZĄDZENIA – urządzenia określone w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
SYSTEMY OCHRONNE – urządzenia inne niż określone powyżej, których zadaniem jest natychmiastowe powstrzymanie powstającego wybuchu lub ograniczenie skutecznego zasięgu wybuchu i mogą być wprowadzane do obrotu oddzielnie, w celu zastosowania jako systemy samodzielne.
CZĘŚCI PODZESPOŁY – wyroby istotne ze względu na bezpieczne funkcjonowanie urządzeń i systemów ochronnych, bez funkcji samodzielnych.
WYKONAWCY – przedsiębiorstwa zewnętrzne wykonujące prace na terenie zakładu.
POŻAR – niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nie przeznaczonym.
WYBUCH – gwałtowna reakcja utleniania lub rozkładu wywołująca wzrost temperatury i/lub ciśnienia.
DZIAŁANIE RATOWNICZE – każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacja przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
ALARM FAŁSZYWY – wezwanie jednostki ratowniczej do zdarzenia, które faktycznie nie miało miejsca lub zaistniało, lecz nie wymagało podjęcia działań ratowniczych.
AWARIA – nieplanowy postój, spowodowany uszkodzeniem obiektu rzeczowego majątku trwałego, uniemożliwiający jego eksploatację oraz wywołujący straty materialne.
AWARIA CHEMICZNA – uszkodzenie instalacji technologicznej, rurociągowej, magazynowej lub transportowej powodujące wydobycie się na zewnątrz substancji chemicznych i powstanie zagrożenia toksycznego, wybuchowego lub pożarowego.
PRACE POŻAROWO – NIEBEZPIECZNE – prace prowadzone z użyciem ognia otwartego np.: spawanie, przecinanie, lutowanie, podgrzewanie, palenie ognisk itp., oraz inne prace w czasie prowadzenia których może nastąpić zainicjowanie pożaru np.: kucie otworów w ścianach i stropach, szlifowanie, transport materiałów łatwopalnych i wybuchowych itp.
TEMPERATURA ZAPŁONU – najniższa temperatura cieczy, w której stężenie par istniejące nad powierzchnią cieczy jest wystarczające do zaistnienia trwałego spalania od tzw. punktowych bodźców energetycznych (płomień, iskra itp.).
PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY – przenośny sprzęt gaśniczy uruchamiany ręcznie, służący do zwalczania pożarów w zarodku.
URZĄDZENIE GAŚNICZE – stałe lub półstałe urządzenie przeznaczone do gaszenia pożarów obiektów, uruchamiane automatycznie lub ręcznie, stanowiące integralną część chronionego obiektu.
PRZECIWPOŻAROWY ZBIORNIK WODNY – zbiornik przeznaczony do magazynowania wody do celów przeciwpożarowych.
SUBSTANCJE PALNE – substancje i mieszaniny mogące tworzyć atmosferę wybuchową, chyba że badanie ich właściwości wykazało, że przy zmieszaniu z powietrzem nie mogą samoczynnie przyczyniać się do rozprzestrzeniania wybuchu.
NORMALNE DZIAŁANIE – sytuacja, w której urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły są używane w granicach swych parametrów działania.
OSOBY PRACUJĄCE – pracownicy, osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, studenci lub uczniowie odbywający zajęcia praktyczne, osoby wykonujące krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne.

Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem opracowujemy w takich miejscowościach jak: Piła, Chodzież, Złotów, Czarnków, Trzcianka.