Gdzie wymaga się stosowania systemów oddymiania:

Stosowanie systemów oddymiania jest przede wszystkim spełnieniem wymogów bezpieczeństwa ewakuacji i zabezpieczenia konstrukcji przed szkodliwym działaniem gorąca i toksycznych gazów.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozdział 4 § 15.1 „Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego polegających na (…): 
4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.’’

Jaka jest podstawa prawna i miejsca zastosowania systemów oddymiania?

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie w następujący sposób obliguje do stosowania systemów związanych z systemami zapobiegającymi lub usuwającymi produkty spalania, czyli gazy i ciepło:

§ 215.1 
1) Dopuszcza się przyjęcie klasy E odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/ m2., pod warunkiem zastosowania:
2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m2. 

§ 227.4.
Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania:
1) stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych – o 100%,
2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu – o 100%.

§ 229.1. 
Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w § 228, pod warunkiem ich ochrony: (…)
2) samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi – o 50%.

§ 237.6. 
Długości przejść, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być powiększone pod warunkiem zastosowania (…):
2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu - o 50%.

§ 245. 
W budynkach:
1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II,
2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/ m2. lub pomieszczenie zagrożone wybuchem, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

§246.3. 
Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy pożarowej PM, powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

§ 247. 1. 
W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW), w strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych.
2. W krytym ciągu pieszym (pasażu), do którego przylegają lokale handlowe i usługowe, oraz w przekrytym dziedzińcu wewnętrznym, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.
3. W podziemnej kondygnacji budynku, w której znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osób, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zapewniające usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych.


 
 
Firma FIRE SAVE wykonuje projekty systemów oddymiania w Pile. Prowadzi sprzedaż urządzeń do systemu oddymiania firmy D+H i AFG. Montaż systemów oddymiania prowadzimy na terenie wielkopolski i przyległych województwach. Zrealizowaliśmy systmy oddymiania w Pile, Czarnkowie, Trzciance, Szamocinie, Chodzieży, Bydgoszczy, Poznaniu i w wielu innych miejscowościach. Dbamy aby każdy klient był zadowolony dzięki czemu kontynujemy współpracę w zakresie konserwacji systemów oddyminia.