Hydranty wewnętrzne - rodzaje, zastosowanie, przepisy prawa
 
Hydrant wewnętrzny - jest urządzeniem umieszczonym na sieci wodociągowej wewnętrznej, służącym do poboru wody, celem gaszenia pożarów grupy A. Umożliwia on dogodne gaszenie ewentualnego pożaru (z większych niż gaśnice odległości), a w szczególności przydatny jest do gaszenia pożarów w zarodku oraz do dogaszania pogorzelisk. Hydrant powinien być oznakowany zgodnie z Polską Normą.
 

CHARAKTERYSTYKA HYDRANTÓW DN25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM

ZASTOSOWANIE

Hydranty DN25 stosuje się w budynkach użyteczności publicznej (np. sklep, szkoły, banki) oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego (np. hotele, internaty)

SKŁAD HYDRANTU

 • Szafka hydrantowa - najczęściej występują szafki w kolorze czerwonym lub białym, należy jednak pamiętać, że ten element może być wykonany w dowolnych odcieniach, koniecznie jest jednak oznakowanie zgodne z Polską Normą. Na rynku dostępne są różne wykonania szafek z miejscem na gaśnice, z drzwiami w ściance bocznej i dekoracyjne. Występują również hydranty DN25 bez szafki hydrantowej.
 • Zawór hydrantowy 25 mosiężny lub aluminiowy
 • Półsztywny wąż hydrantowy o średnicy 25 mm i długościach 20 lub 30mb
 • Prądownica hydrantowa DN25 na stałe podłączona do węża
 • Bęben hydrantowy/zwijadło: Na ten element nawinięty jest wąż, zwijadło wychyla się na 180st. Zwijadło musi mieć kolor czerwony
 • Znak „Hydrant wewnętrzny”

WYDAJNOŚĆ HYDRANTU

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi 1,0 dm3/s

ŚREDNICE NOMINALNE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH HYDRANTY

Średnice nominalne przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty DN25, powinny wynosić, co najmniej 25mm.

 

CHARAKTERYSTYKA HYDRANTÓW 52 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADNYM

ZASTOSOWANIE

Hydranty DN52 stosuje się w budynkach produkcyjnych i magazynowych

SKŁAD HYDRANTU

 • Szafka hydrantowa: najczęściej występują szafki w kolorze czerwonym lub białym, należy jednak pamiętać, że ten element może być wykonany w dowolnych odcieniach, koniecznie jest jednak oznakowanie zgodne z Polską Normą. Na rynku dostępne są różne wykonania szafek z miejscem na gaśnice lub dodatkowy wąż, z drzwiami w ściance bocznej oraz dekoracyjne.
 • Zawór hydrantowy 52 mosiężny lub aluminiowy.
 • Płasko składany wąż hydrantowy o średnicy 52 mm i długościach 15 lub 20 mb (w hydrantach DN52 istnieje możliwość wyposażenia w dodatkowy odcinek węża, w przypadku pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30 m, dopuszcza się wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż).
 • Prądownica hydrantowa DN52 na stałe podłączona do węża.
 • Element na którym umieszczony jest wąż, czyli kołyska, kosz lub zwijadło.
 • Znak „Hydrant wewnętrzny”

WYDAJNOŚĆ HYDRANTU

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi 2,5 dm3/s

ŚREDNICE NOMINALNE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH HYDRANTY

Średnice nominalne przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty DN52, powinny wynosić, co najmniej 50mm.

 

CHARAKTERYSTYKA HYDRANTÓW DN33 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM

ZASTOSOWANIE

Hydranty DN33 stosuje się w garażach.

SKŁAD HYDRANTU

 • Szafka hydrantowa: najczęściej występują szafki w kolorze czerwonym lub biały, należy jednak pamiętać, że ten element może być wykonany w dowolnych odcieniach, koniecznie jest jednak oznakowanie zgodne z Polską Normą. Na rynku dostępne są różne wykonania szafek z miejscem na gaśnice, z drzwiami w ściance bocznej i dekoracyjne. Występują również hydranty DN33 bez szafki hydrantowej.
 • Zawór hydrantowy 52 z redukcją skośną lub zawór kulowy 5/4’’
 • Półsztywny wąż hydrantowy o średnicy 33 mm i długościach 20 lub 30 mb
 • Prądownica hydrantowa DN33 na stałe podłączona do węża
 • Bęben hydrantowy/zwijadło: Na ten element nawinięty jest wąż, zwijadło wychyla się na 180st. Zwijadło musi mieć kolor czerwony
 • Znak „Hydrant wewnętrzny”

WYDAJNOŚĆ HYDRANTU

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi 1,5 dm3/s

ŚREDNICE NOMINALNE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH HYDRANTY

Średnice nominalne przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty, powinny wynosić, co najmniej 50mm.

Zasady rozmieszczania hydrantów wewnętrznych (bez względu na ich typ)

    Umieszcza się je przy drogach komunikacji ogólnej, w szczególności przy wejściach do budynku, w przejściach i na korytarzach, przy wejściach na poddasza, przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem.

    Hydranty muszą znajdować się na każdej kondygnacji.

    Zasięg hydrantów musi obejmować całą powierzchnię budynku, z uwzględnieniem długości węża oraz zasięgu efektywnego rzutu wody (3 lub 10 metrów).

    Zawory odcinające hydrantów muszą znajdować się na wysokości 1,35+/-0,1m od podłogi. Zawory powinny być umieszczone nasadą tłoczną do dołu i zamontowane w sposób umożliwiający łatwe podłączenie węża oraz otwieranie i zamykanie zaworu.

    Przed hydratem powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń niezbędna do rozwinięcia węża.

 

Uwagi dotyczące czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych

   Hydranty wewnętrzne są według definicji urządzeniami przeciwpożarowymi. Urządzenia te należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi. Czynności te należy przeprowadzać w okresach zgodnych z instrukcją Producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Mogą być przeprowadzane przez osobę kompetentną tj. osobę z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi oraz wiedzy o procedurach zalecanych przez Producentów i wymaganiach normy PN-EN 671-3.

Zakres czynności wykonywanych w ramach usług konserwacyjnych:

 • Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych podzespołów hydrantu oraz przewodów zasilających w wodę,
 • Dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia na wylocie prądownicy Pozostawienie hydrantu w stanie gotowym do ewentualnego użycia,
 • Próba ciśnieniowa węży na maksymalne ciśnienie robocze instalacji, wykonywana raz na 5 lat.Oznakowanie hydrantu po przeglądzie etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą kolejnego przeglądu i pieczątką konserwatora,

 

 Pomiary hydrantów wewnętrznych wykonujemy na terenie miast Trzcianka, Czarnków, Piła, Wałcz, Chodzież, Złotów, Bydgoszcz, Poznań.