Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

 1. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących gaśnic.
 2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:
  1. A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
  2. B - cieczy i materiałów stałych topiących się;
  3. C - gazów;
  4. D - metali;F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
 3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
  1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
   1. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
   2. produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
   3. zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,
  2. na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
 4. Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:
  1. w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
   1. przy wejściach do budynków,
   2. na klatkach schodowych,
   3. na korytarzach,
   4. przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
  2. w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
  3. w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
 5. Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
  1. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
  2. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.gaśnice piła
Co to jest GAŚNICA ?

Gaśnicą określa się przenośne urządzenia gaszące o całkowitej masie nieprzekraczającej na ogół 20 kg, która po uruchomieniu samodzielnie wyrzuca środek gaśniczy na skutek działania ciśnienia gazu znajdującego się w zbiorniku gaśnicy lub zmagazynowanego w oddzielnym pojemniku. Gaśnica, niezależnie od rodzaju i wielkości, charakteryzuje się dość krótkim czasem działania.

Gaśnice proszkowe

Ich nazwa pochodzi od środka gaśniczego zawartego w gaśnicy – specjalnego proszku gaśniczego. Gaśnica może zawierać od 1 ÷ 12 kg proszku gaśniczego. Dla zabezpieczenia budynku zastosowane zostały gaśnice GP-6 zawierające 6 kg proszku. Czynnikiem powodującym wyrzucenie proszku z gaśnicy jest sprężony (ciśnienie 8 ÷ 15 atm.) azot lub CO2 (dwutlenek węgla).

Gdzie stosować gaśnice proszkowe ?

Gaśnice proszkowe mogą być wypełnione proszkami o różnych właściwościach gaszących, a przeznaczonych do gaszenia różnych pożarów. Np. proszki nadające się do gaszenia pożarów z grupy A – to jest pożarów materiałów stałych (drewno, papier, tkaniny, tworzywa, guma itp.) oraz do gaszenia pożarów grupy BC (ciecze i gazy palne, urządzenia elektryczne pod napięciem).

Reasumując, gaśnicami proszkowymi klasy ABC możemy gasić:

 • materiały stałe,
 • ciecze palne,
 • gazy palne,
 • urządzenia elektryczne pod napięciem do 1.000 V,
 • palących się ludzi (nie kierować strumienia proszku na twarz człowieka).

Sposób uruchomienia i zasady działania gaśnicy proszkowej!

Uruchomienie gaśnicy:

a) zabrać gaśnicę z miejsca usytuowania i podbiec w pobliże powstałego ognia,

b) wyjąć zawleczkę,

c) trzymając w ręku wężyk elastyczny skierować go w stronę ognia i nacisnąć dźwignię zaworu wylotowego,

d) wydostający się strumień proszku skierować bezpośrednio na ogień (po obwodzie ku środkowi),

e) podczas działania gaśnicy nie odwracać jej do góry dnem.

Gaśnice dzielimy również ze względu na sposób magazynowania czynnika wyrzucającego środek gaśniczy, na:

- typ X - gaśnice będące pod stałym ciśnieniem, czynnik wyrzucający i środek gaśniczy znajdują się w tym samym zbiorniku. Zasadę uruchomienia gaśnicy tego typu przedstawia rysunek.

 

- typ Z - gaśnice w których czynnik wyrzucający środek gaśniczy znajduje się w oddzielnym zbiorniku, zwanym też nabojem.  Gaśnice tego typu uruchamiamy w sposób następujący.

 przegląd gaśnic piła mateusz burdzy 609 424 100

Uwaga! Po każdorazowym uruchomieniu gaśnica musi być przekazana do napełnienia w specjalistycznym warsztacie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeglądy gaśnic wykonujemy na terenie całego kraju. Głównym terenem naszej działań są następujące województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie.